SUFINANCIRANJE CIJENE PROGRAMA GRADSKIH,PRIVATNIH I VJERSKIH VRTIĆA I JASLICA.

Dječji vrtić Imotski Fra S.Vrljića 15 21260 Imotski Klasa:601-01/19-01-252 Ur:br:2129/-01-07-19-01 U Imotskom, 02.rujna  2019.g. Predmet:   POZIV  za roditelje čija su djeca korisnici usluga Dječjeg vrtića Imotski Odlukom o socijalnoj skrbi Grad  Imotski propisao je  prava iz sustava socijalne skrbi stanovnicima Grada Imotskoga , pa tako i pod točkom 1.2 .čl.15. SUFINANCIRANJE CIJENE PROGRAMA GRADSKIH,PRIVATNIH I VJERSKIH VRTIĆA I JASLICA. Pa tako između ostaloga izdvajamo:  Članak .15. (1) Pravo na sufinanciranje.