SUFINANCIRANJE CIJENE PROGRAMA GRADSKIH,PRIVATNIH I VJERSKIH VRTIĆA I JASLICA

Dječji vrtić ImotskiFra S.Vrljića 1521260 ImotskiKlasa:601-01/20-01-192Ur:br:2129/-01-07-20-01 U Imotskom, 03.rujna  2020.g. Predmet:   POZIV  za roditelje čija su djeca korisnici usluga Dječjeg vrtića Imotski Odlukom o socijalnoj skrbi Grad  Imotski propisao je  prava iz sustava socijalne skrbi stanovnicima Grada Imotskoga , pa tako i pod točkom 1.2 .čl.15. SUFINANCIRANJE CIJENE PROGRAMA GRADSKIH,PRIVATNIH I VJERSKIH VRTIĆA I JASLICA. Pa tako između ostaloga izdvajamo:  Članak .15. (1) Pravo na sufinanciranje cijene programa gradskih, privatnih.