SUFINANCIRANJE CIJENE PROGRAMA GRADSKIH,PRIVATNIH I VJERSKIH VRTIĆA I JASLICA

Dječji vrtić Imotski
Fra S.Vrljića 15
21260 Imotski
Klasa:601-01/20-01-192
Ur:br:2129/-01-07-20-01

U Imotskom, 03.rujna  2020.g.

Predmet:   POZIV  za roditelje čija su djeca korisnici usluga Dječjeg vrtića Imotski

Odlukom o socijalnoj skrbi Grad  Imotski propisao je  prava iz sustava socijalne skrbi stanovnicima Grada Imotskoga , pa tako i pod točkom 1.2 .čl.15. SUFINANCIRANJE CIJENE PROGRAMA GRADSKIH,PRIVATNIH I VJERSKIH VRTIĆA I JASLICA.

Pa tako između ostaloga izdvajamo:

 Članak .15.

(1) Pravo na sufinanciranje cijene programa gradskih, privatnih i vjerskih vrtića i jaslica iz Proračuna Grada može u 100% iznosu ostvariti dijete koje je upisano u programe predškolskih ustanova sa sjedištem u Imotskom  uz uvjet da dijete i oba roditelja i skrbnika/udomitelja imaju prebivalište na području Grada i uz jedan od dodatnih uvjeta:

dijete invalida domovinskog rata, dijete mirnodopskog vojnog invalida i dijete civilnog

invalida s utvrđenim stupnjem invaliditeta od 80% do 100%

– dijete bez oba roditelja

– dijete čija obitelj ima rješenje Centra o pravu na ZMN

– treće i svako daljnje dijete iz iste obitelji koje u isto vrijeme pohađa vrtić

(2) Pravo na sufinanciranje cijene programa gradskih, privatnih i vjerskih vrtića i jaslica iz proračuna Grada može u 50% iznosu ostvariti dijete koje je upisano u programe predškolskih

ustanova sa sjedištem u Imotskom uz uvjet da dijete i oba roditelja/skrbnika/ udomitelj imaju

prebivalište na području Grada i uz jedan od dodatnih uvjeta:

 – drugo dijete iz iste obitelji koje u isto vrijeme pohađa vrtić

dijete invalida domovinskog rata, dijete mirnodopskog vojnog invalida i dijete civilnog invalida rata s utvrđenim stupnjem invaliditeta  50-80% ,

– dijete s teškoćama u razvoju sukladno čl. 6. točka 9. ove Odluke i s rješenjem nadležne komisije ili Centra,

– dijete na smještaju i skrbi u udomiteljskoj obitelj

– dijete samohranog roditelja prema odredbi pojma iz članka 6. točke 4. ove Odluke

(3) Zahtjev s potrebnim dokazima ( rodni list djeteta(kopija)  i ostala dokumentacija )  za ostvarivanje prava iz ovog članka roditelj/skrbnik i udomitelj odlaže u odvojenu kutiju ispred ulaza u centralni vrtić u Imotskom; Fra S.Vrljića 15; radnim danom od 8 -12 sati tijekom mjeseca rujna . Također se može poslati i poštom na gore navedenu adresu.

Zahtjev možete preuzeti OVDJE.

(4) Gradonačelnik donosi rješenje o pravu na sufinanciranje cijene programa vrtića i jaslica, a u izreci rješenja se precizira mjesečni iznos za dijete sukladno s odredbama stavka 1. i stavka 2. ovog članka kao i razdoblje ostvarivanje prava od mjeseca podnošenja zahtjeva s kompletiranom dokumentacijom do kraja pedagoške godine ili do mjeseca u kojem se isplaćuje posljednja od najviše 12 mjesečnih rata u pedagoškoj godini.

Sve informacije možete dobiti putem telefona na broj: 021/ 843-310 svakim radnim danom od 8 -11 sati, od 07.rujna 2020.g.

S poštovanjem!

                                                                                                           v.d. ravnatelja:

                                                                                                         Branka Mustapić

Na znanje: -svima

                tajništvo

— admin