Natječaj – odgajatelj i ravnatelj

Dječji vrtić Imotski, Fra S.Vrljića 15, 21260 Imotski
KL:601-01-19-01-330
Ur:br:2129-01-19-01
U  Imotskom, 25.rujna 2019.g.

Na temelju odluke  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Imotski  od 20.rujna  2019.g. i članka    26.točke 2. i 3. Zakona o predškolskom
odgoju  i obrazovanju (N.N.10/97,107/07 i
94/13)  raspisuje  se

N A T J E Č A J

za  odgajatelja  (Všs)

2  IZVRŠITELJA 
M/Ž

1)  na određeno vrijeme – zamjena za privremeno odsutnog radnika  (porodiljni dopust)  puno radno vrijeme

2) na određeno vijeme –  zamjena za ravnateljicu – puno radno vijeme

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br 10/97, 107/07 i 94/13) i pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN broj 133/97),

UVJETI:

Uz prijavu obvezno priložiti :

  1. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
  3. Dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u predškolskom odgoju i obrazovanju
  4. Dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno  čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13),
  5. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2)
  6. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4)
  7. Dokaz o radnom stažu: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a ne stariji od mjesec dana
  8. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  9. Životopis i zamolba

Dokazi se prilažu u izvorniku ili preslici.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom  „natječaj za odgajatelja“ u roku od  osam ( 8)  dana od dana objave natječaja na adresu  vrtića i to: Dječji vrtić Imotski, Fra S.Vrljića 15, 21260 Imotski.

Kandidat/kinja  koji/a  prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može
ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima
iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na
javni natječaj, dužan/na je priložiti pored dokaza  o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne
dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Nepotpune i nepravovremene
prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora
kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj
kandidati/kinje su izričito suglasni da Dječji vrtić Imotski može
prikupljati,koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog
postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi
Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 Natječaj je objavljen dana 25.09.2019. na web
stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te na web stranici  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

                                                           Upravno vijeće Dječjeg vrtića
Imotski

— admin