Natječaj – pomoćni djelatnik za pomoć, skrb i pratnju

Dječji vrtić Imotski,Fra S.Vrljića 15,21260 Imotski

KL:601-01-19-01-333

 Ur:br:2129-01-19-01

U  Imotskom ,25.rujna 2019.g.

Na temelju odluke 
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Imotski 
od 20.rujna 2019.g. i članka   
26.točke 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju  i obrazovanju (N.N.10/97,107/07 i 94/13)  raspisuje 
se

                                                            
N A T J E Č A J  

         –   pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju – novootvoreni poslovi

                                1
–  izvršitelja/ice  na određeno 
nepuno radno vrijeme( 4 sata dnevno)  do  30.lipnja
2020.g.

Kandidati moraju ispunjavati
uvjete iz članka 24.i25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br
10/97,107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika
te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN broj 133/97).

UVJET ZA RADNO MJESTO:

 • NSS – osnovna škola

UVJETI:

Uz prijavu obvezno priložiti :

 1. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 3. Dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog
  odnosa sukladno  čl.25. Zakona o
  predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), ne  starije od šest mjeseci
 4. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi
  kazneni postupak (čl.25.st.2)
 5. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi
  prekršajni postupak (čl.25.st.4)
 6. Dokaz o radnom stažu: elektronički zapis o radno
  pravnom statusu iz evidencije HZMO-a
 7. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje
  poslova radnog mjesta
 8. Životopis i zamolba

Dokazi se prilažu u izvorniku ili preslici.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se
preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom  „natječaj za pomoćnog djelatnika  “  u
roku od  osam ( 8)  dana od dana objave natječaja na adresu  vrtića i to: Dječji vrtić Imotski, Fra
S.Vrljića 15, 21260 Imotski.Kandidat/kinja 
koji/a  prema posebnim propisima
ostvaruju pravo prednosti , moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz
prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.Ako
kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom
zakonu dužan/na je pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale
kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti
sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i
članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan/na
je priložiti pored dokaza  o ispunjavanju
traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva
hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni u
zakonskom roku.

 Natječaj je objavljen dana 25.09.2019. na web stranici i oglasnoj
ploči Vrtića, te na web stranici 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

                                                           Upravno vijeće Dječjeg vrtića
Imotski

— admin