Natječaj – spremačica

Dječji vrtić Imotski,Fra S.Vrljića 15,21260 Imotski

KL:601-01-19-01-332

 Ur:br:2129-01-19-01

U  Imotskom ,25.rujna 2019.g.

Na temelju odluke 
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Imotski 
od 20.rujna 2019.g. i članka   
26.točke 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju  i obrazovanju (N.N.10/97,107/07 i 94/13)  raspisuje 
se

                                                      N A T J E Č A J  

                                            Za    spremačicu 
– novootvoreni poslovi

                                1
–  izvršitelja/ice  na određeno  vrijeme  nepuno radno vrijeme( 5 sati dnevno)  do 30.lipnja 2020.g.u PV Vinjani Donji

Kandidati moraju ispunjavati
uvjete iz članka 24.i25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br
10/97,107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika
te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN broj 133/97).

UVJET ZA RADNO MJESTO:

 • NSS – osnovna škola

UVJETI:

Uz prijavu obvezno priložiti :

 1. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 3. Dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog
  odnosa sukladno  čl.25. Zakona o
  predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), ne  starije od šest mjeseci
 4. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi
  kazneni postupak (čl.25.st.2)
 5. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi
  prekršajni postupak (čl.25.st.4)
 6. Dokaz o radnom stažu: elektronički zapis o radno
  pravnom statusu iz evidencije HZMO-a
 7. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje
  poslova radnog mjesta
 8. Životopis i zamolba

Dokazi se prilažu u izvorniku ili preslici.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se
preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom  „natječaj za spremačicu  “  u
roku od  osam ( 8)  dana od dana objave natječaja na adresu  vrtića i to: Dječji vrtić Imotski, Fra
S.Vrljića 15, 21260 Imotski.

Kandidat/kinja  koji/a  prema posebnim propisima ostvaruju pravo
prednosti , moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu
priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.Ako kandidat/kinja
ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/na je
pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo
pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti sukladno
članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima
njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan/na je
priložiti pored dokaza  o ispunjavanju
traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva
hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni u
zakonskom roku.

 Natječaj je objavljen dana 25.09.2019. na web stranici i oglasnoj
ploči Vrtića, te na web stranici 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

                                                           Upravno vijeće Dječjeg vrtića
Imotski

— admin