Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Dječji vrtić Imotski,Fra S.Vrljića 15,21260 Imotski

KL:601-01-19-01- 281  ;

Ur:br:2129-01-19-01

U  Imotskom, 09.rujna 2019.g.

Na temelju članka 40.i 41. Zakona o ustanovama (NN
br.29/97,47/99 i 35/08.) čl. 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN
10/97,107/07 i 94/13), članka 50.52. 53. i 54.  Statuta Dječjeg vrtića Imotski i Odluke
Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića Imotski  od 04.09.2019.g. , raspisuje  se

                                                N A T J E Č A J  

                 Za
izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Imotski

Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba
koja:

 •  ispunjava uvjete
  za odgojitelja ili stručnog suradnika,
 •  ima najmanje 5
  godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri (4) godine.

Prijava na natječaj  treba
biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge kako slijedi :

 1. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi: diploma odnosno
  odgovarajuća isprava o stečenom stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom
  zvanju/nazivu(preslik)
 2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica preslik)
 3. Životopis s opisom dosadašnjeg rada (vlastoručno
  potpisan)
 4. Dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o
  ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja
  stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97 i
  4/98)
 5. Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog
  odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom 
  odgoju i obrazovanju:
 6. potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi
  kazneni postupak (čl.25.st.2) ne stariji od dana objave ovog natječaja
 7. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi
  prekršajni postupak (čl.25.st.4) ne stariji od dana objave natječaja
 8. Potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu
  stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz čl.25. Zakona o
  predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97.,107/07. I 94/13.), ne starije od
  dana objave natječaja
 9. Dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja
  : elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a ne stariji
  od  dana objave natječaja
 10. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Traženi dokazi mogu se dostaviti i u neovjerenim preslikama,
a izabrani kandidat dužan je izvornike ili ovjerene kopije dostaviti prije
donošenja rješenja o imenovanju.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se
preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom  „natječaj za ravnatelja“  u roku od 
osam ( 8)  dana od dana objave
natječaja na adresu  vrtića i to: Dječji
vrtić Imotski, Fra S.Vrljića 15, 21260 Imotski.

-Da bi
ostvario/la pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji/a ispunjava
uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan/na je uz prijavu na oglas priložiti sve
dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje/potvrdu o priznatom
statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji
način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje,
odluka), te dokaz da je nezaposlen/na (uvjerenje ili evidencijski list
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

– Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti
sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i
članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan/na
je priložiti pored dokaza  o ispunjavanju
traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva
hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno
značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Urednom prijavom će se smatrati pravovremeno prispjele
prijave kandidata koji ispunjava uvjete natječaja te koja sadržava sve tražene
podatke i priloge.

Osobe koje se prijave na natječaj, a prijava nije uredna,
neće se smatrati kandidatom, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest,
na koju ne postoji mogućnost podnošenja pravnog lijeka.

Prijavom na natječaj kandidati/kinje su izričito suglasni da
Dječji vrtić Imotski može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u
svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti
podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Natječaj stupa na snagu danom objave u dnevnom glasilu „ 24
sata“  , 
na Web stranici Dječjeg vrtića Imotski, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića
Imotski i stranicama Zavoda za zapošljavanje i traje od 09.09.2019. do 16.09.2019.g.

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni u
roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

                                                                 Upravno
vijeće Dječjeg vrtića   Imotski

— admin