Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice

Dječji vrtić Imotski,Fra S.Vrljića 15,21260 Imotski
KL:601-01-19-01- 145
Ur:br:2129-01-19-01
U  Imotskom, 03.travnja 2019.g.

Na temelju članka 40.i 41. Zakona o ustanovama (NN br.29/97,47/99 i 35/08.) čl. 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), članka 50;52; 53. i 54.  Statuta Dječjeg vrtića Imotski i Odluke Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića Imotski  od 11.03.2019.g. , raspisuje  se                                               

N A T J E Č A J
Za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Imotski

Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja:

 •  ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika,
 •  ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri (4) godine.

Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge kako slijedi :

 1. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi: diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu,
 2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
 3. Životopis s opisom dosadašnjeg rada (vlastoručno potpisan)
 4. Dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97 i 4/98)
 5. Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom  odgoju i obrazovanju:
 6. potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2) ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja
 7. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4) ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja
 8. Potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97.,107/07. I 94/13.), ne starije od 6 mjeseci  od dana objave natječaja
 9. Dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a ne stariji od dana objave natječaja
 10. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Traženi dokazi mogu se dostaviti i u neovjerenim preslikama, a izabrani kandidat dužan je izvornike ili ovjerene kopije dostaviti prije donošenja rješenja o imenovanju.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom  „natječaj za ravnatelja“  u roku od  osam ( 8)  dana od dana objave natječaja na adresu vrtića i to: Dječji vrtić Imotski, Fra S.Vrljića 15, 21260 Imotski.

Kandidat/kinja  koji/a  prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti , moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan/na je priložiti pored dokaza  o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Urednom prijavom će se smatrati pravovremeno prispjele prijave kandidata koji ispunjava uvjete natječaja te koja sadržava sve tražene podatke i priloge.

Osobe koje se prijave na natječaj, a prijava nije uredna, neće se smatrati kandidatom, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest, na koju ne postoji mogućnost podnošenja pravnog lijeka.

Natječaj stupa na snagu danom objave u dnevnom glasilu „ 24 sata“  ,  na Web stranici Dječjeg vrtića Imotski, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Imotski i stranicama Zavoda za zapošljavanje i traje od 03.04.2019. do 10.04.2019.g.

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr.sc.Perica Tucak

— admin