NATJEČAJ za odgajatelja/ice- pomoćnik za rad s djetetom s teškoćama u razvoju

Dječji vrtić Imotski,Fra S.Vrljića 15,21260 Imotski

KL:601-01-19-01-278

 Ur:br:2129-01-19-01

U  Imotskom ,9.rujna 2019.g.

Na temelju odluke 
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Imotski 
od 04.rujna  2019.g. i članka    26.točke 2. i 3. Zakona o predškolskom
odgoju  i obrazovanju (N.N.10/97,107/07 i
94/13)  raspisuje  se

                                                N A T J E Č A J  

ZA   odgajatelja/ice- pomoćnik za rad s djetetom
s  teškoćama u razvoju

                                JEDAN
IZVRŠITELJ M/Ž  (VŠS)– PUNA NORMA

                                      Na
određeno  vrijeme do 30.06.2020.g.

Kandidati moraju ispunjavati
uvjete iz članka 24.i25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br
10/97,107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika
te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN broj 133/97).

UVJETI:

Uz prijavu obvezno priložiti :

 1. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 3. Dokaz o položenom stručnom ispitu
 4. Dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog
  odnosa sukladno  čl.25. Zakona o
  predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13),
 5. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi
  kazneni postupak (čl.25.st.2)
 6. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi
  prekršajni postupak (čl.25.st.4)
 7. Dokaz o radnom stažu: elektronički zapis o radno
  pravnom statusu iz evidencije HZMO-a ne stariji od mjesec dana
 8. Životopis i zamolba

Dokazi se prilažu u izvorniku ili preslici.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se
preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom  „natječaj za odgajatelja  “  u
roku od  osam ( 8)  dana od dana objave natječaja na adresu  vrtića i to: Dječji vrtić Imotski, Fra
S.Vrljića 15, 21260 Imotski.

Kandidat/kinja  koji/a  prema posebnim propisima ostvaruju pravo
prednosti , moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu
priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti
sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i
članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan/na
je priložiti pored dokaza  o ispunjavanju
traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva
hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Nepotpune i nepravovremene
prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora
kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj
kandidati/kinje su izričito suglasni da Dječji vrtić Imotski može
prikupljati,koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog
postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi
Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 Natječaj je objavljen dana 09.09.2019. na web
stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te na web stranici  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

                                                          
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Imotski

— admin