Natječaj za odgojitelja

Dječji vrtić Imotski,
Fra S. Vrljića 15,
21260 Imotski
KL:601-01-20-01-53
Ur:br:2129-01-20-01
U  Imotskom, 21.veljače  2020.g.

Na temelju odluke  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Imotski  od 19.veljače 2020.g. i članka    26.točke 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju  i obrazovanju (N.N.10/97,107/07 i 94/13)  raspisuje  se

N A T J E Č
A J

za  odgajatelja  (Všs)

1  IZVRŠITELJ 
M/Ž

1) na neodređeno
puno radno vrijeme

Kandidati
moraju ispunjavati uvjete iz članka 24.i25.Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju (NN br 10/97,107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme
stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u
vrtiću (NN broj 133/97),

UVJETI:

Uz prijavu obvezno priložiti :

 1. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 3. Dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u predškolskom
  odgoju i obrazovanju 
 4. Dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog
  odnosa sukladno  čl.25. Zakona o
  predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13),
 5. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi
  kazneni postupak (čl.25.st.2) ne starija od 6 mjeseci
 6. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi
  prekršajni postupak (čl.25.st.4) ne starija od 6 mjeseci
 7. Dokaz o radnom stažu: elektronički zapis o radno
  pravnom statusu iz evidencije HZMO-a-
 8. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje
  poslova radnog mjesta
 9. Životopis i zamolba

Dokazi se prilažu u izvorniku
ili preslici.

Prijave na natječaj s
obveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom u zatvorenoj
omotnici s naznakom  „natječaj za
odgajatelja   “  u
roku od  osam ( 8)  dana od dana objave natječaja na adresu  vrtića i to: Dječji vrtić Imotski, Fra
S.Vrljića 15, 21260 Imotski.

Kandidat/kinja  koji/a 
prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti , moraju se u prijavi
pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju
prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može
ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima
iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na
javni natječaj, dužan/na je priložiti pored dokaza  o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne
dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Nepotpune i nepravovremene
prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora
kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj
kandidati/kinje su izričito suglasni da Dječji vrtić Imotski može
prikupljati,koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog
postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi
Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 Natječaj je objavljen dana 21.02.2020. na web
stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te na web stranici  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Upravno
vijeće Dječjeg vrtića  zadržava  pravo poništiti ili ne prihvatiti niti jednu
ponudu bez obrazlaganja poništenja ili ne prihvaćanja.

                                                           Upravno vijeće Dječjeg vrtića
Imotski

— admin