Natječaj za pedagoga – pripravnik volonter

Dječji vrtić Imotski,
Fra S.Vrljića 15,21260 Imotski
KL:601-01-20-01-41
Ur:br:2129-01-20-01
U  Imotskom, 07.veljače  2020. g.

Na
temelju odluke  Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića Imotski  od 04. veljače 2020.g. i
članka 26. Zakona o predškolskom odgoju 
i obrazovanju (N.N.10/97,107/07 i 94/13)  raspisuje 
se

N A T J E Č
A J

za pedagoga (VSS) – PRIPRAVNIK VOLONTER  –   na određeno  puno radno  vrijeme – na rok od godine dana

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 26..Zakona
o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br 10/97,107/07 i 94/13) i Pravilnika o
vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme
ostalih djelatnika u vrtiću (NN broj 133/97),

UVJETI:

Uz prijavu obvezno priložiti :

 1. Dokaz
  o stečenoj stručnoj spremi
 2. Dokaz
  o hrvatskom državljanstvu
 3. Dokaz
  o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno  čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i
  obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13),
 4. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi
  kazneni postupak (čl.25.st.2)
 5. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi
  prekršajni postupak (čl.25.st.4)
 6. Dokaz
  o radnom stažu: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a
  ne stariji od mjesec dana
 7. Uvjerenje
  o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 8. Životopis
  i zamolba

Dokazi
se prilažu u izvorniku ili preslici.

Prijave
na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom u
zatvorenoj omotnici s naznakom  „natječaj
za pedagoga  pripravnika   “  u roku od 
osam ( 8)  dana od dana objave
natječaja na adresu  vrtića i to: Dječji
vrtić Imotski, Fra S.Vrljića 15, 21260 Imotski.

Kandidat/kinja  koji/a 
prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti , moraju se u prijavi
pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju
prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja
koji/a može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz
prijavu na javni natječaj, dužan/na je priložiti pored dokaza  o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne
dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Nepotpune
i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O
rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavom
na natječaj kandidati/kinje su izričito suglasni da Dječji vrtić Imotski može
prikupljati,koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog
postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi
Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Natječaj je objavljen dana 07.02.2020. na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te na web stranici  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.Upravno vijeće Dječjeg vrtića  zadržava pravo poništiti ili ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja poništenja ili ne prihvaćanja.

                                                           Upravno vijeće Dječjeg vrtića
Imotski

— admin