Natječaj za radno mjesto – računovođa

Dječji vrtić Imotski,
Fra S.Vrljića 15,21260 Imotski
KL:601-01-20-01-196
Ur:br:2129-01-20-01
U  Imotskom , 10.rujna  2020.g.

Na temelju odluke  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Imotski  od 08.rujna  2020.g. i članka    26. Zakona o predškolskom odgoju  i obrazovanju (N.N.10/97,107/07 i 94/13) čl. 54. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Dječjem vrtiću Imotski    raspisuje  se

N A T J E Č A J  za radno mjesto

REFERENTA ZA FINANCIJSKE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE    (VŠS) – 1  IZVRŠITELJ  M/Ž –  na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI  ZA RADNO MJESTO

 • VŠS  ekonomskog smjera, odnosno završen prediplomski studij ili stručni studij ili stručni studij najmanje tri godine- ekonomist, odnosno prvostupnik ekonomije
 • Poznavanje rada na PC-u
 • utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 • 1 godina radnog iskustva na odgovornim knjigovodstvenim i računovodstvenim poslovima
 • da nije pravomoćno osuđivan za kaznena i prekršajna djela, odnosno da protiv njega nije vođen kazneni i prekršajni postupak za djela iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz prijavu obvezno priložiti :

 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • kopija osobne iskaznice
 • dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno  čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13),
 • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2) ne starija od 1 mjeseca
 • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4) ne starija od 1 mjeseca      
 • dokaz o radnom stažu: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a-
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta(potvrda doktora opće prakse)

Dokazi se prilažu u izvorniku ili preslici.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom  „natječaj za referenta   “  u roku od  osam ( 8)  dana od dana objave natječaja na adresu  vrtića i to: Dječji vrtić Imotski, Fra S.Vrljića 15, 21260 Imotski.

Kandidat/kinja  koji/a  prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti , moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan/na je priložiti pored dokaza  o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj kandidati/kinje su izričito suglasni da Dječji vrtić Imotski može prikupljati,koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 Natječaj je objavljen dana 10.rujna 2020. na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te na web stranici  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Upravno vijeće Dječjeg vrtića  zadržava  pravo poništiti ili ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja poništenja ili ne prihvaćanja.

                                                           Upravno vijeće Dječjeg vrtića Imotski

— admin