Natječaj za radno mjesto spremačice

Dječji vrtić Imotski,
Fra S.Vrljića 15,
21260 Imotski
KL:601-01-20-01-271
Ur:br:2129-01-20-01
U  Imotskom, 14.listopada  2020.g.

Na temelju odluke  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Imotski  od 30.rujna 2020.g. i članka    26.točke 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju  i obrazovanju (N.N.10/97,107/07 i 94/13)  raspisuje  se

                                                      N A T J E Č A J  

                                            Za    spremačicu  – novootvoreni poslovi

2 –  izvršitelja/ice  na određeno  puno radno vrijeme  do 31.kolovoza  2021.g.

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24.i25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br 10/97,107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN broj 133/97).

UVJET ZA RADNO MJESTO:

  • NSS – osnovna škola

Uz prijavu obvezno priložiti :

  1. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
  3. Dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno  čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), ne  starije od šest mjeseci – potvrda u tajništvu
  4. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2)
  5. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4)
  6. Dokaz o radnom stažu: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a
  7. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  8. Životopis i zamolba

Dokazi se prilažu u izvorniku ili preslici.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom  „natječaj za spremačicu  “  u roku od  osam ( 8)  dana od dana objave natječaja na adresu  vrtića i to: Dječji vrtić Imotski, Fra S.Vrljića 15, 21260 Imotski.

Kandidat/kinja  koji/a  prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti , moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/na je pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan/na je priložiti pored dokaza  o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 Natječaj je objavljen dana 14.10 .2020. na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te na web stranici  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

                                                           Upravno vijeće Dječjeg vrtića Imotski

— admin