Natječaj za spremačicu

Dječji vrtić Imotski,Fra S.Vrljića 15,21260 Imotski

KL:601-01-20-01-01

 Ur:br:2129-01-20-01

U  Imotskom ,03.siječnja
 2020.g.

Na temelju odluke 
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Imotski 
od 17.prosinca 2019.g. i članka   
26.točke 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju  i obrazovanju (N.N.10/97,107/07 i 94/13)  raspisuje 
se

 N A T J E Č A J  

 Za    spremačicu (nss – osnovna škola)

1 IZVRŠITELJ M/Ž

 1. Na određeno
  vrijeme  –  zamjena za privremeno odsutnog radnika (
  bolovanje) puno  radno  vrijeme   

Kandidati moraju ispunjavati
uvjete iz članka 24.i25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br
10/97,107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika
te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN broj 133/97).

UVJETI: NSS – osnovna škola

Uz prijavu obvezno priložiti :

 1. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 3. Dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog
  odnosa sukladno  čl.25. Zakona o
  predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), ne  starije od šest mjeseci
 4. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi
  kazneni postupak (čl.25.st.2)
 5. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi
  prekršajni postupak (čl.25.st.4)
 6. Dokaz o radnom stažu: elektronički zapis o radno
  pravnom statusu iz evidencije HZMO-a
 7. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje
  poslova radnog mjesta
 8. Životopis i zamolba

Dokazi se prilažu u izvorniku ili preslici.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se
preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom  „natječaj za spremačicu  “  u
roku od  osam ( 8)  dana od dana objave natječaja na adresu  vrtića i to: Dječji vrtić Imotski, Fra
S.Vrljića 15, 21260 Imotski.Kandidat/kinja 
koji/a  prema posebnim propisima
ostvaruju pravo prednosti , moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz
prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.Ako
kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom
zakonu dužan/na je pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale
kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.Kandidat/kinja koji/a može ostvariti
pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni
natječaj, dužan/na je priložiti pored dokaza 
o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na
poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Nepotpune i nepravovremene
prijave neće se razmatrati.O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti
obaviješteni u zakonskom roku.Prijavom na natječaj kandidati/kinje su izričito
suglasni da Dječji vrtić Imotski može prikupljati,koristiti i dalje obrađivati
podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o
zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 Natječaj je objavljen dana 03.01.2020. na web stranici i oglasnoj ploči
Vrtića, te na web stranici  Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje.

                                                                           Upravno vijeće Dječjeg vrtića
Imotski

— admin