Natječaj za spremačicu

Dječji vrtić Imotski,
Fra S.Vrljića 15,21260 Imotski
KL:601-01-19-01-389
Ur:br:2129-01-19-01

U  Imotskom, 17.listopada  2019.g.

Na temelju odluke  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Imotski  od 20.rujna 2019.g. i članka 26.točke 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju  i obrazovanju (N.N.10/97,107/07 i 94/13)  raspisuje  se

   
N A T J E Č A J
Za  spremačicu  – novootvoreni poslovi
1 –  izvršitelja/ice  na određeno  nepuno radno vrijeme( 5 sati dnevno)  do 30.lipnja 2020.g.u centralni vrtić Imotski

1 –  izvršitelja/ice  na određeno  nepuno radno vrijeme( 5 sati dnevno)  do 30.lipnja 2020.g.u centralni vrtić Imotski

Kandidati moraju ispunjavati
uvjete iz članka 24.i25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br
10/97,107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika
te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN broj 133/97).

UVJET ZA RADNO MJESTO:

 • NSS – osnovna škola

UVJETI:

Uz prijavu obvezno priložiti :

 1. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 3. Dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog
  odnosa sukladno  čl.25. Zakona o
  predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), ne  starije od šest mjeseci – potvrda u tajništvu
 4. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi
  kazneni postupak (čl.25.st.2)
 5. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi
  prekršajni postupak (čl.25.st.4)
 6. Dokaz o radnom stažu: elektronički zapis o radno
  pravnom statusu iz evidencije HZMO-a
 7. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje
  poslova radnog mjesta
 8. Životopis i zamolba

Dokazi se prilažu u izvorniku ili preslici.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se
preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom  „natječaj za spremačicu  “  u
roku od  osam ( 8)  dana od dana objave natječaja na adresu  vrtića i to: Dječji vrtić Imotski, Fra
S.Vrljića 15, 21260 Imotski.

Kandidat/kinja  koji/a  prema posebnim propisima ostvaruju pravo
prednosti , moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu
priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.Ako kandidat/kinja
ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/na je
pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo
pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti
sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i
članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan/na
je priložiti pored dokaza  o ispunjavanju
traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva
hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni u
zakonskom roku.

 Natječaj je objavljen dana 17.10 .2019. na web stranici i oglasnoj
ploči Vrtića, te na web stranici 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

                                                           Upravno vijeće Dječjeg vrtića
Imotski

— admin