NATJEČAJ ZA STRUČNOG SURADNIK/ICA – LOGOPED (VSS)

Dječji vrtić Imotski,
Fra S.Vrljića 15,
21260 Imotski
KL:601-01-20-01-253
Ur:br:2129-01-20-01
U  Imotskom, 9.listopada 2020.g.

Na temelju odluke  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Imotski  od 30.rujna  2020.g. i članka    26.točke 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju  i obrazovanju (N.N.10/97,107/07 i 94/13)  i čl.47. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Dječjem vrtiću Imotski raspisuje  se

                                                    N A T J E Č A J  

ZA   STRUČNOG  SURADNIK/ICA – LOGOPED (VSS)

JEDAN IZVRŠITELJ M/Ž – PUNA NORMA

Na određeno  vrijeme – zamjena za privremeno odsutnog radnika

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24.i25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br 10/97,107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN broj 133/97) .

UVJETI:

Uz prijavu obvezno priložiti :

  1. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
  3. Dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno  čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13),
  4. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2)
  5. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4)
  6. Dokaz o radnom stažu: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a ne stariji od mjesec dana
  7. Kopija osobne iskaznice
  8. Životopis i zamolba

Dokazi se prilažu u izvorniku ili preslici.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom  „natječaj za logopeda   “  u roku od  osam ( 8)  dana od dana objave natječaja na adresu  vrtića i to: Dječji vrtić Imotski, Fra S.Vrljića 15, 21260 Imotski.

Kandidat/kinja  koji/a  prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti , moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan/na je priložiti pored dokaza  o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj kandidati/kinje su izričito suglasni da Dječji vrtić Imotski može prikupljati,koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 Natječaj je objavljen dana 09.10.2020. na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te na web stranici  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

                                                           Upravno vijeće Dječjeg vrtića Imotski

— admin