Natječaj za ravnatelja

Dječji vrtić Imotski, Fra S. Vrljića 15,
21260 Imotski
KL:601-01-20-01- 163;
Ur:br:2129-01-20-01
U  Imotskom, 08.srpnja  2020.g.

Na temelju članka 40.i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 29/97, 47/99 i 35/08127/19.) čl. 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13,98/19), članka 50.52. 53. i 54.  Statuta Dječjeg vrtića Imotski i Odluke Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića Imotski  od 06.07.2020.g., raspisuje  se

                                                N A T J E Č A J  

                 Za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Imotski

Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja:

 •  ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika,
 •  ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri (4) godine.

Prijava na natječaj  treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge kako slijedi:

 1. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi: diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu(preslik)
 2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica preslik)
 3. Životopis s opisom dosadašnjeg rada (vlastoručno potpisan)
 4. Dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97 i 4/98)
 5. Vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl.25.st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) ne starije od 8 dana od dana objave natječaja
 6. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2) ne stariji od dana objave ovog natječaja
 7. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4) ne stariji od dana objave natječaja
 8. Potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97.,107/07. I 94/13.), ne starije od dana objave natječaja
 9. Dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja : elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a ne stariji od  dana objave natječaja
 10. Liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta ( liječnik opće prakse)

Traženi dokazi mogu se dostaviti i u neovjerenim preslikama, a izabrani kandidat dužan je izvornike ili ovjerene kopije dostaviti prije donošenja rješenja o imenovanju.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom  „natječaj za ravnatelja“  u roku od  osam ( 8)  dana od dana objave natječaja na adresu  vrtića i to: Dječji vrtić Imotski, Fra S.Vrljića 15, 21260 Imotski.

-Da bi ostvario/la pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji/a ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan/na je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje/potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka), te dokaz da je nezaposlen/na (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

– Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan/na je priložiti pored dokaza  o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Urednom prijavom će se smatrati pravovremeno prispjele prijave kandidata koji ispunjava uvjete natječaja te koja sadržava sve tražene podatke i priloge.

Osobe koje se prijave na natječaj, a prijava nije uredna, neće se smatrati kandidatom, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest, na koju ne postoji mogućnost podnošenja pravnog lijeka.

Prijavom na natječaj kandidati/kinje su izričito suglasni da Dječji vrtić Imotski može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Natječaj stupa na snagu danom objave u dnevnom glasilu „ 24 sata“  ,u Narodnim novinama „   na Web stranici Dječjeg vrtića Imotski, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Imotski i stranicama Zavoda za zapošljavanje . Natječaj je objavljen 08.07.2020.g.

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

                                                                 Upravno vijeće Dječjeg vrtića   Imotski

— admin