Natječaj za voditelja računovodstvenih poslova

Dječji vrtić Imotski,Fra S.Vrljića 15,21260 Imotski
KL:601-01-19-01-184
Ur:br:2129-01-19-01
U Imotskom , 25.travnja 2019.g.
Na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Imotski od 17.travnja 2019.g. i članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97,107/07 i 94/13) raspisuje se

N A T J E Č A J
Za voditelja knjigovodstveno računovodstvenih poslova
JEDAN IZVRŠITELJ M/Ž – PUNA NORMA
Na određeno vrijeme – zamjena za bolovanje

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24.i 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br 10/97,107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN broj 133/97)
UVJETI:
Uz prijavu obvezno priložiti:

 1. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
 3. Životopis i molba
 4. Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju:
  a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2) ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja
  b) Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4) ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja
 5. Elektronički radno pravni status
 6. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
  Dokazi se prilažu u izvorniku ili preslici.
  Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za voditelja knjigovodstveno računovodstvenih poslova “ u roku od osam ( 8) dana od dana objave natječaja na adresu vrtića i to: Dječji vrtić Imotski, Fra S.Vrljića 15, 21260 Imotski.
  Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti , moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
  Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/na je pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
  Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan/na je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.
  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
  O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 7. Natječaj je objavljen dana 25. travnja 2019. na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Imotski

— admin