Upisi 2019./2020.

Dječji vrtić Imotski
Fra Stjepana Vrljića 15;21260 Imotski
Klasa:UP/I–034-01/19-01-03
Ur:br:2129-01-19-01
U Imotskom, 26.04.2019.g.

Na temelju čl.1.a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), članka 43.st.1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), sukladno Pravilniku o upisu djece u vrtić Dječjeg vrtića Imotski, sukladno Planu upisa za pedagošku godinu 2019./2020., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Imotski, a na temelju suglasnosti Osnivača , na  21. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana  17.travnja 2019.g.  Dječji vrtić Imotski, Fra Stjepana Vrljića 15,Imotski  (dalje Vrtić) ističe na svim objektima dječjih jaslica i vrtića i na svojoj web stranici www.vrtic-imotski.hr

NATJEČAJ

o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica Dječjeg
vrtića Imotski za pedagošku 2019./2020.godinu

 1. Upis se provodi za sve jasličke i vrtićke programe Dječjeg vrtića Imotski, znači djeca od navršenih 12 mjeseci života (do 31.08. tekuće godine) do polaska u osnovnu školu.
 2. Pravo na upis djeteta u Ustanovu ostvaruju samo roditelji koji imaju prebivalište na području osnivača (Grad Imotski i općina Proložac Donji). Pravo na upis djeteta u Ustanovu ostvaruju i roditelji koji nemaju prebivalište na području osnivača pod uvjetom da ima slobodnog mjesta te uz plaćanje pune ekonomske cijene boravka djeteta u ustanovi.
 3. Zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 13.svibnja (ponedjeljak ) –  17.svibnja (petak)  2019.g. u vremenu od 9.00 do  13 sati u centralnom vrtiću Imotski, Fra Stjepana Vrljića 15, tel: 021/843-310 kod tajnika vrtića.
 4. Za upis djeteta/ djece u Vrtić, roditelj – staratelj dužan je dostaviti OBVEZNA  

DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE U VRTIĆ I JASLICE

 1. Zahtjev za upis djeteta (djece) u predškolsku ustanovu
 2. ( obrazac Zahtjeva preuzima se na upisnom mjestu ili na web stranici Vrtića)
 3. Upitnik za roditelje
 4. (obrazac Upitnika preuzima se na upisnom mjestu ili ovdje)
 5. Rodni list i OIB za dijete(djecu)
 6. Potvrde prebivališta MUP RH PU Imotski za članove zajedničkog kućanstva
 7. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu  djeteta (djece) prije upisa u Vrtić  zajedno s potvrdom da je dijete uredno cijepljeno
 8. (izdaje nadležni liječnik – pedijatar djeteta –djece)

PREDNOST PRI UPISU DJECE U VRTIĆE I JASLICE

Prednost pri upisu djece u vrtiće i jaslice ostvaruje se sukladno čl.20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 10/97, 107/07 i 94/13)  i čl.11. Pravilnika  o upisu djece u Dječji vrtić Imotski.

DOKUMENTACIJA KOJOM RODITELJ – STARATELJ DOKAZUJE PREDNOST

 • za dijete roditelja žrtve i invalida domovinskog rata:
  • rješenje Ministarstva hrvatskih branitelja o invalidnosti u presliku –  s klauzulom pravomoćnosti (izvornik na uvid)
 • za dijete zaposlenog/ih roditelja:
  •  potvrda poslodavca  o zaposlenju, preslik prijave HZMO i HZZO –u ili  potvrda  o  podacima iz matične evidencije HZMO za novozaposlene unutar 3 mjeseca prije ili u tijeku upisnog roka
 • za dijete nezaposlenog roditelja:
  •  potvrda HZZ
 • za dijete samohranog roditelja:
  • izvadak iz matice rođenih ( ne stariji od 6 mjeseci)
  • smrtni list za preminulog roditelja,
  • potvrda o nestanku drugog roditelja ili
  • rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju (državna privremena alimentacija)
 • za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj):
  • izvadak iz matice rođenih roditelja ( ne stariji od 6 mjeseci)
  • presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
 • za dijete čija su oba ili jedan roditelj redovni studenti/učenici:
  • potvrda fakulteta/škole o redovnom školovanju 
 • za dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece:
  • rodni listovi za svu djecu
 • za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj obitelji:
  • sudska odluka (ne starija od godine dana ) i rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj
 • za dijete korisnika doplatka za djecu:
  • rješenje o priznavanju prava na doplatak za dijete – od prethodne godine , s potvrdom da je za tekuću godinu podnesen novi zahtjev za donošenje novog rješenja o priznavanju prava na doplatak za djecu
 • za dijete koje ima preporuku Centra za socijalnu skrb za smještaj u vrtić:
  •  preporuka Centra za socijalnu skrb
 • za dijete s teškoćama u razvoju:
  • rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb, i sva medicinska dokumentacija  koju roditelj/staratelj posjeduje

NAČIN
OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU

RED PRVENSTVA

OPIS KRITERIJA

BROJ BODOVA

DJECA RODITELJA ŽRTAVA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

direktan upis

/

DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Direktan upis s Rješenjem prvostupanjskog tijela vještačenja CZSS-ukoliko ustanova može osigurati uvjete rada i boravka djece

/

DJECA SAMOHRANIH RODITELJA I DJECA UZETA NA UZDRŽAVANJE,DJECA IZ JEDNORODITELJSKIH OBITELJI

Zaposlen

20

Ne zaposlen

7

Redovan učenik ili student

6

Dijete s teškoćama u razvoju

10

Dječji doplatak

2

Troje ili više malodobne djece

3 boda po svakom djetetu

Dvoje djece predškolske dobi

1

Dijete u godini prije polaska u OŠ

4

Prvenstvo iz prethodne godine*

1

PreporukaCSS (teški  socijalni i zdravstveni uvjeti)

4

DJECA ZAPOSLENIH/NEZAPOSLENIH RODITELJA

Oba zaposlena

20

Jedan zaposlen, drugi redovan učenik/student

16

Jedan zaposlen drugi nezaposlen

7

Jedan redovan učenik/student drugi nezaposlen

6

Dijete s teškoćama u razvoju

10

Troje ili više malodobne djece

3 boda po svakom djetetu

Dvoje djece predškolske dobi

1

Dijete u godini prije polaska u O.Š

4

Prvenstvo iz prethodne godine*

1

Udomiteljska/skrbn.obitelj

2

 

Dječji doplatak

2

 

Preporuka CSS(teški soc.,zdrav.uvjeti)

4

*Prvenstvo iz prethodne godine ostvaruje dijete sa Liste čekanja u trenutku objave rezultata

NEPOTPUNI ZAHTJEVI ZA UPIS DJECE U VRTIĆ NEĆE BITI UZETI U RAZMATRANJE.

NAPOMENA

 1. Ukoliko su brat/braća  ili sestra/sestre  već upisani u vrtić, roditelj – staratelj
  dostavlja ovjerenu potvrdu vrtića (obrazac se preuzima u tajništvu vrtića) a
  koju ovjerava evidentičar uplata roditelja (voditelj računovodstva vrtića- na
  istoj adresi gdje se predaju zahtjevi – da se vidi da li postoje dugovanja kod
  plaćanja participacije) u redovnom vremenu kada se i predaju zahtjevi za upis.
 • VAŽNO:Sukladno uredbi o zaštiti osobnih podataka rezultati upisa biti će vidljivi putem identifikacijskog broja. Roditelji se ukazuje na važnost da identifikacijski broj koji će dobiti prilikom prijave upisa na upisnom mjestu čuvaju do okončanja postupka upisa kako bi se mogli pronaći na Listi  reda prvenstva , odnosno kako bi znali za rezultate upisa ili ne upisa djeteta/djece.
 • Na temelju utvrđenih bodova i u okviru slobodnih mjesta, za svaki program sastavlja se rang lista upisane djece, odnosno povjerenstvo za provedbu upisa  predlaže Upravnom vijeću Odluku o rezultatima upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2019./2020. ( Lista reda prvenstva ).

Upravno vijeće Vrtića donosi konačnu Listu reda prvenstva  javnom objavom , odnosno oglasne ploče i web stranici vrtića.

PRAVO NA PRIGOVOR

Roditelj/udomitelj  ili skrbnik ima pravo prigovora na Listu reda prvenstva   u djelu koji se odnosi na njegovo dijete u roku od osam dana od objave Liste reda prvenstva. Prigovor se u pisanom obliku podnosi upravnom vijeću  a dostavlja se Povjerenstvu osobno ili putem elektroničke pošte na e – mail  adresu Ustanove. Odluku o prigovorima roditelja  donosi  upravno vijeće u roku od 8  dana od dana isteka roka za prigovor.
Upravno vijeće može:

 • odbaciti prigovor kao nepravodoban ili podnesen od neovlaštene osobe
 • odbiti prigovor kao neosnovan i potvrditi rezultate upisa
 • prihvatiti prigovor i izmijeniti rezultate upisa

Odgovor na prigovor u pisanom obliku roditelju se dostavlja u zatvorenoj kuverti putem pošte. Odluka Upravnog vijeća je konačna.      

PRIJEM NOVOUPISANE DJECE

Roditelj/udomitelj/skrbnik  koji se ne javi u dječji vrtić odgajatelju skupine u koju je dijete upisano radi potpisivanja IZJAVA/UGOVORA u roku od 15 dana od dana početka pedagoške godine, smatra se da je odustao od upisa svoga/svoje djeteta/djece u vrtić.  

 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU UPISA

— admin