Početna

SUFINANCIRANJE CIJENE PROGRAMA GRADSKIH,PRIVATNIH I VJERSKIH VRTIĆA I JASLICA

Dječji vrtić Imotski
Fra S.Vrljića 15
21260 Imotski
Klasa:601-01/19-01-252
Ur:br:2129/-01-07-19-01
U Imotskom, 02.rujna  2019.g.

Predmet:   POZIV  za roditelje čija su djeca korisnici usluga Dječjeg vrtića Imotski

Odlukom o socijalnoj skrbi Grad  Imotski propisao je  prava iz sustava socijalne skrbi stanovnicima Grada Imotskoga , pa tako i pod točkom 1.2 .čl.15. SUFINANCIRANJE CIJENE PROGRAMA GRADSKIH,PRIVATNIH I VJERSKIH VRTIĆA I JASLICA.

Pa tako između ostaloga izdvajamo:

Članak .15.

(1) Pravo na sufinanciranje cijene programa gradskih, privatnih i vjerskih vrtića i jaslica iz Proračuna Grada može u 100% iznosu ostvariti dijete koje je upisano u programe predškolskih ustanova sa sjedištem u Imotskom  uz uvjet da dijete i oba roditelja i skrbnika/udomitelja imaju prebivalište na području Grada i uz jedan od dodatnih uvjeta:

dijete invalida domovinskog rata, dijete mirnodopskog vojnog invalida i dijete civilnog

invalida s utvrđenim stupnjem invaliditeta od 80% do 100%.

– dijete bez oba roditelja

– dijete čija obitelj ima rješenje Centra o pravu na ZMN

– treće i svako daljnje dijete iz iste obitelji koje u isto vrijeme pohađa vrtić (potvrda vrtića u tajništvu ustanove)

(2) Pravo na sufinanciranje cijene programa gradskih, privatnih i vjerskih vrtića i jaslica iz proračuna Grada može u 50% iznosu ostvariti dijete koje je upisano u programe predškolskih ustanova sa sjedištem u Imotskom uz uvjet da dijete i oba roditelja/skrbnika/ udomitelj imaju prebivalište na području Grada i uz jedan od dodatnih uvjeta:

– drugo dijete iz iste obitelji koje u isto vrijeme pohađa vrtić( potvrda vrtića u tajništvu ustanove)

dijete invalida domovinskog rata, dijete mirnodopskog vojnog invalida i dijete civilnog invalida rata s utvrđenim stupnjem invaliditeta  50-80% ,

– dijete s teškoćama u razvoju sukladno čl. 6. točka 9. ove Odluke i s rješenjem nadležne komisije ili Centra,

– dijete na smještaju i skrbi u udomiteljskoj obitelj

– dijete samohranog roditelja prema odredbi pojma iz članka 6. točke 4. ove Odluke

(3) Zahtjev s potrebnom dokumentacijom (potvrda vrtića, rodni list djeteta i ostala dokumentacija)  za ostvarivanje prava iz ovog članka roditelj/skrbnik i udomitelj dostavlja u tajništvo Dječjeg vrtića Imotski  koja zahtjev s dokumentacijom prosljeđuje gradu Imotskom u mjesecu zaprimanja kompletirane dokumentacije.

(4) Gradonačelnik donosi rješenje o pravu na sufinanciranje cijene programa vrtića i jaslica, a u izreci rješenja se precizira mjesečni iznos za dijete sukladno s odredbama stavka 1. i stavka 2. ovog članka kao i razdoblje ostvarivanje prava od mjeseca podnošenja zahtjeva s kompletiranom dokumentacijom do kraja pedagoške godine ili do mjeseca u kojem se isplaćuje posljednja od najviše 12 mjesečnih rata u pedagoškoj godini.

Članak 37.

Grad Imotski  će na Internetskim stranicama www.imotski.hr  mjestu gdje se zaprimaju zahtjevi za ostvarivanje prava, na prikladan način istaknuti obrasce i popis odnosno pregled odgovarajućih isprava odnosno dokaza potrebnih za ostvarivanje pojedinih prava propisanih ovom Odlukom.

S poštovanjem!

v.d. ravnatelja:

Branka Mustapić

Na znanje: -svima

tajništvo