Upisi 2020./2021.

Dječji vrtić Imotski
Fra Stjepana Vrljića 15;21260 Imotski
Klasa:UP/I–034-01/20-01-02
Ur:br:2129-01-20-01
U Imotskom, 12.05.2020.g.

Na temelju čl.1.a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), članka 43.st.1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), sukladno Pravilniku o upisu djece u vrtić Dječjeg vrtića Imotski ,  sukladno Planu upisa za pedagošku godinu 2020./2021., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Imotski, a na temelju suglasnosti Osnivača , na  36. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana  29.travnja 2020.g.  Dječji vrtić Imotski, Fra Stjepana Vrljića 15,Imotski  (dalje Vrtić) ističe na svim objektima dječjih jaslica i vrtića i na svojoj web stranici www.vrtic-imotski.hr

NATJEČAJ o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica Dječjeg vrtića Imotski za pedagošku 2020./2021.godinu

I     Upis se provodi za sve jasličke i vrtićke programe Dječjeg vrtića Imotski, znači djeca od navršenih 12 mjeseci života (do 31.08.tekuće godine) do polaska u osnovnu školu.

II   Pravo na upis djeteta u Ustanovu ostvaruju samo roditelji koji imaju prebivalište na području osnivača (Grad Imotski i općina Proložac Donji). Pravo na upis djeteta u Ustanovu ostvaruju i roditelji koji nemaju prebivalište na području osnivača pod uvjetom da ima slobodnog mjesta te uz plaćanje pune ekonomske cijene boravka djeteta u ustanovi.

III  Zahtjeviza upis djece zaprimaju se od 18.svibnja (ponedjeljak ) –  29.svibnja (petak)  2020.g. putem 

  • E- MAILA – upisi2020@vrtic-imotski.hr;
  • POŠTE: poslati popunjeni zahtjev i dokumentaciju u izvorniku na adresu Dječji vrtić Imotski; Fra Stjepana Vrljića 15;21260 Imotski
  • FIZIČKA DOSTAVA: popunjeni zahtjev s dokumentacijom u izvorniku odložiti u odvojenu kutiju ispred ulaza u centralni vrtić u Imotskom; Fra Stjepana Vrljića 15, Imotski radnim danom od 8 – 12 sati tijekom radnih dana upisa.

IV    Za upis djeteta/ djece u Vrtić, roditelj – staratelj dužan je dostaviti:  

OBVEZNA  DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE U VRTIĆ I JASLICE

  1. Zahtjev za upis djeteta (djece) u predškolsku ustanovu

     ( obrazac Zahtjeva preuzima se ovdje

2. Upitnik za roditelje

      (obrazac Upitnika preuzima se ovdje)

3. Preslika rodnog  lista  za dijete ( i ostalu djecu u obitelji)

4.  Potvrda o  prebivalištu djeteta  i ostalih  članova  zajedničkog kućanstva ( ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis)

5.  Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (djece) prije upisa u Vrtić zajedno s potvrdom da je dijete uredno cijepljeno – OBAVEZNO     (izdaje nadležni liječnik – pedijatar djeteta – djece ne stariji od mjesec dana )

6. Obrazac  (za roditelje koji  već imaju  dijete/djecu  u vrtiću)
(Obrazac preuzmite ovdje)

PREDNOST PRI UPISU DJECE U VRTIĆE I JASLICE

Prednost pri upisu  djece u vrtiće i jaslice ostvaruje se sukladno čl.20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 10/97, 107/07 i 94/13)  i čl.11. Pravilnika  o upisu djece u Dječji vrtić Imotski.

DOKUMENTACIJA KOJOM RODITELJ – STARATELJ DOKAZUJE PREDNOST

–  za dijete roditelja žrtve i invalida domovinskog rata:
rješenje Ministarstva hrvatskih branitelja o invalidnosti u presliku –  s klauzulom pravomoćnosti 

za dijete zaposlenog/ih roditelja:

 potvrda poslodavca  o zaposlenju, preslik prijave HZMO i HZZO –u
ili  potvrda  o  podacima iz matične evidencije HZMO za novozaposlene
unutar 30 dana  prije ili u tijeku
upisnog roka

– za dijete nezaposlenog roditelja:

 potvrda HZZ

za dijete samohranog roditelja:

izvadak iz matice rođenih ( ne stariji
od 6 mjeseci);smrtni list za preminulog roditelja,potvrda o nestanku drugog
roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju
(državna privremena alimentacija)

– za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj):

izvadak iz matice rođenih roditelja ( ne stariji od 6 mjeseci)

presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne
živi u zajedničkom kućanstvu

– za dijete čija su oba ili jedan roditelj redovni studenti/učenici:

potvrda fakulteta/škole o redovnom školovanju 

– za dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece:

rodni listovi za svu djecu

za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj obitelji:

– sudska odluka (ne starija od godine dana ) i rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj

za dijete korisnika doplatka za djecu:

rješenje o priznavanju prava na doplatak za dijete – od prethodne godine, ili  potvrdu  da je za tekuću godinu podnesen novi zahtjev za donošenje novog rješenja o priznavanju prava na doplatak za djecu

za dijete koje ima preporuku Centra za socijalnu skrb za smještaj u vrtić:

 preporuka Centra za socijalnu skrb

za dijete s teškoćama u razvoju:

rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb, i sva medicinska dokumentacija  koju roditelj/staratelj posjeduje

NEPOTPUNI ZAHTJEVI ZA UPIS DJECE U VRTIĆ NEĆE BITI UZETI U RAZMATRANJE.

                               NAPOMENA

  1. Ukoliko su brat/braća  ili sestra/sestre  već upisani u vrtić, roditelj – staratelj dostavlja  OBRAZAC  (obrazac se preuzima na  web stranici Vrtića , popuniti i poslati uz ostalu dokumentaciju) a koju provjerava evidentičar uplata roditelja – računovodstvo vrtića – da se vidi da li postoje dugovanja kod plaćanja participacije)
  2. VAŽNO:Sukladno uredbi o zaštiti osobnih podataka rezultati upisa biti će vidljivi putem identifikacijskog broja (upisati u desni kut zahtjeva identifikacijski broj kojega vi sami osmislite npr: šifra od 7 znamenki a da sadrži kombinaciju 4 slova i tri broja- npr : Medo555;   abcd123;….).

       3.    Na temelju utvrđenih bodova i u okviru slobodnih mjesta,  za svaki program sastavlja se rang lista upisane djece, odnosno povjerenstvo za provedbu upisa  predlaže Upravnom vijeću Odluku o rezultatima upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021. ( Lista reda prvenstva ).

 Upravno vijeće Vrtića donosi konačnu Listu reda prvenstva  javnom objavom, odnosno oglasne ploče i web stranici vrtića.

 PRAVO NA PRIGOVOR

Roditelj/udomitelj  ili skrbnik ima pravo prigovora na Listu reda prvenstva   u djelu koji se odnosi na njegovo dijete u roku od osam dana od objave Liste reda prvenstva. Prigovor se  u pisanom obliku podnosi upravnom vijeću,  a dostavlja se Povjerenstvu  putem elektroničke pošte na e – mail   koji su roditelji koristili prilikom upisa.  Odluku o prigovorima roditelja  donosi  upravno vijeće u roku od 8  dana od dana isteka roka za prigovor. Upravno vijeće može:

  • odbaciti prigovor kao nepravodoban ili podnesen od neovlaštene osobe
  • dbiti prigovor kao neosnovan i potvrditi rezultate upisa
  • prihvatiti prigovor i izmijeniti rezultate upisa

Odgovor na prigovor u pisanom obliku roditelju se dostavlja u zatvorenoj kuverti putem pošte. Odluka Upravnog vijeća je konačna.   

PRIJEM NOVOUPISANE DJECE

Roditelj/udomitelj/skrbnik upis potvrđuje potpisivanjem Ugovora s Dječjim vrtićem Imotski, i to u roku od 15 dana od dana početka pedagoške godine, kada je u obvezi dostaviti izvornike obvezne dokumentacije (ako nije bio u prilici dostaviti je prilikom upisa). Ako ne dostavi tražene dokumente smatrati će  se da je odustao od upisa svoga/svoje  djeteta/djece u vrtić.  

UPISI TRAJU OD 18.05. DO 29.05.2020.G.

Sve informacije mogu se dobiti na telefone:

DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI

021 841- 063;                                

021 843 – 310.

Rezultati upisa bit će objavljeni na Oglasnoj ploći i
web stranici Vrtića do 20.lipnja 2020.g.

                                                                                                                                     Predsjednik
UV-a:   Mladen Majić

— admin