Upravljačko tijelo

Stručno tijelo

 

Odgojiteljsko vijeće je stručno tijelo kojeg čine stručni suradnici, zdravstveni voditelj i odgojitelji.

Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju Kurikuluma, Godišnjeg plana i  programa rada Dječjeg vrtića, skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda rada s djecom, daje Upravnom vijeću mišljenje u svezi s organizacijom rada i razvojem djelatnosti, potiče i promiče stručan rad i druge poslove određene Statutom i općim aktima Dječjeg vrtića Imotski.

  

Upravljačko tijelo

Upravno vijeće obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama , u slijedećem sastavu:

Predsjednik Upravnog vijeća:

 • Mladen Majić

Članovi Upravog vijeća:

 • Ljilja Šimunović
 • Vedran Vrčić
 • Zoran Gabelica
 • Mate Medvidović
 • Jakiša Bubalo
 • Ivana Kujundžić

Ravnatelj:

Kornelija Lozo

Upravno vijeće

 

 

     donosi opće akte Vrtića, donosi prijedlog financijskog plana, financijski plan za kalendarsku godinu i obračun financijskog plana

 • donosi kurikulum i godišnji plan i program rada
 • odlučuje o uporabi dobiti, u skladu s aktima osnivača
 • imenuje voditelje područnih odjela
 • odlučuje samostalno o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te investicijama od 100 000 do 250 000 kuna, a preko 250 000 kuna uz suglasnost osnivača
 • daje ravnatelju suglasnost za sklapanje ugovora s Vrtićem u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba ili u ime i za račun drugih osoba
 • daje osnivaču prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost Vrtića
 • odlučuje uz prethodnu suglasnost osnivača o promjeni djelatnosti Vrtića
 • odlučuje o žalbama protiv upravnih akata tijela Vrtića
 • odlučuje o objavljivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa
 • odlučuje na prijedlog ravnatelja o zasnivanju radnog odnosa prema natječaju te o prestanku radnog odnosa radnika Vrtića
 • odlučuje prema prijedlogu ravnatelja o upućivanju odgojitelja i stručnih suradnika na liječnički pregled
 • odlučuje o zahtjevima radnika za ostvarivanje prava iz radnog odnosa
 • predlaže statusne promjene
 • predlaže ravnatelju mjere poslovne politike
 • predlaže osnivaču imenovanje i razrješenje ravnatelja i vršitelja dužnosti ravnatelja
 • razmatra rezultate odgojnoga rada
 • razmatra predstavke i prijedloge roditelja i skrbnika djece i drugih građana u svezi s radom Vrtića
 • obavlja druge poslove određene općim aktima Vrtića.

 

 

 

Ravnatelj

 • predlaže opće akte koje donosi upravno vijeće
 • predlaže godišnji plan i program rada
 • predlaže prijedlog financijskog plana, financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun
 • sudjeluje u radu upravnog vijeća, bez prava odlučivanja
 • predstavlja i zastupa Vrtić
 • poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Vrtića
 • zastupa Vrtić u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima
 • obustavlja izvršenje odluka upravnog vijeća i odgojiteljskog vijeća za koje zaključi da su suprotne zakonu, pod zakonskom i općem aktu
 • izvješćuje upravno vijeće i osnivača o poslovanju Vrtića
 • sklapa pravne poslove u ime i za račun Vrtića
 • zaključuje o potrebi zasnivanja radnog odnosa
 • predlaže upravnom vijeću zasnivanje radnog odnosa po natječaju i prestanak radnog odnosa radnika Vrtića
 • predlaže upravnom vijeću upućivanje odgojitelja i stručnih suradnika na liječnički pregled
 • izdaje radne naloge radnicima
 • odlučuje o zapošljavanju radnika na određeno vrijeme do 60 dana
 • odobrava službena putovanja radnika i izočnost s radnog mjesta
 • izvršava odluke i zaključke upravnog vijeća i odgojiteljskog vijeća
 • određuje raspored upućivanja radnika na zdravstveni pregled
 • odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine Vrtića te o investicijama do 100 000 kuna
 • sudjeluje u poslovima provođenja upisa djece u Vrtić
 • izvješćuje upravno vijeće i odgojiteljsko vijeće o nalozima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora
 • saziva konstituirajuću sjednicu upravnog vijeća
 • priprema sjednice odgojiteljskog vijeća i predsjedava im

obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim općim aktima Vrtića te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisom ili općim aktom nisu ovlaštena druga tijela Vrtića